Privacy Verklaring

Op deze pagina treft u de Privacyverklaring aan van MeerBusiness Zuid-Holland Zuid. Laatste update: mei 2018.
MeerBusiness Zuid-Holland Zuid is een regionaal zakenplatform met een leidende positie in de Rijnmond regio. MeerBusiness Zuid-Holland Zuid vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar klanten en relaties met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden verwerkt en beveiligd. Zij willen daarnaast open zijn over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt.
Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van MeerBusiness Zuid-Holland Zuid.

VERWERKINGSDOEL
Wanneer u een lidmaatschap neemt, een publicatie bestelt, u aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, deelneemt aan een evenement, gebruik maakt van onze interactieve diensten of anderszins gebruik maakt van de diensten van (een onderdeel van) MeerBusiness Zuid-Holland Zuid, worden de door u verstrekte gegevens vastgelegd.
De verstrekte persoonsgegevens gebruikt MeerBusiness Zuid-Holland Zuid enerzijds voor de uitvoering van de overeenkomst en anderzijds om u op de hoogte te houden van nieuwe producten en diensten en om u gerichte aanbiedingen te doen.

MeerBusiness Zuid-Holland Zuid vindt het belangrijk om de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. MeerBusiness Zuid-Holland Zuid houdt zich daarom zowel aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens/ GDPR, de Telecommunicatiewet, de gedragscodes van de DDMA (Dutch Dialogue Marketing Association) en Emma (E-mail Marketing Associatie Nederland).
Uw gegevens worden opgenomen in een bestand, dat wordt beheerd door onze functionaris gegevensbescherming, geregistreerd bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

GEGEVENSVERSTREKKING AAN DERDEN
Uw gegevens worden zonder uw toestemming niet verstrekt aan partijen die niet tot MeerBusiness Zuid-Holland Zuid behoren. Het is echter mogelijk dat MeerBusiness Zuid-Holland Zuid verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. MeerBusiness Zuid-Holland Zuid zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat het gaat om een gerechtvaardigd verzoek van degene aan wie de gegevens moeten worden verstrekt. Een derde partij mag zich op geen enkele manier toegang verschaffen tot de persoonlijke data van onze klanten en relaties.

COOKIES
Bij gebruik van websites van MeerBusiness Zuid-Holland Zuid kan door middel van zgn. cookies informatie over uw gebruik van de website worden verzameld. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. Cookies worden gebruikt om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te analyseren, om de website te optimaliseren en om meer gerichte informatie op de website te zetten. MeerBusiness Zuid-Holland Zuid gebruikt cookies ook om informatie te verzamelen over haar klanten, voor het verzenden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie en het ontplooien van marketingactiviteiten rond de producten van MeerBusiness Zuid-Holland Zuid. Daarbij kunnen tevens gegevens worden betrokken die zijn verzameld door derden. De geldigheidsduur van deze cookies is maximaal 30 dagen. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

Sommige advertenties en commerciële uitingen op onze websites worden rechtstreeks door derde partijen geplaatst. Deze partijen kunnen soms gebruik maken van gegevens over uw IP-adres en/of cookies plaatsen, bijvoorbeeld om bij te houden welke advertenties al aan u vertoond zijn. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op onze eigen cookies. Het gebruik van cookies en andere technieken door derde partijen, zoals hierboven bedoeld, is onderworpen aan hun eigen privacy beleid. MeerBusiness Zuid-Holland Zuid maakt geen gebruik van en heeft geen toegang tot deze cookies.

U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. U kunt dan echter niet altijd van alle mogelijkheden van de site gebruikmaken.

EXTERNE DIENSTVERLENERS EN WEBSITES
Indien u gebruik maakt van diensten van een partner van MeerBusiness Zuid-Holland Zuid, of indien u via een link terecht komt op de site van een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende partner c.q. derde van toepassing. U wordt aangeraden de privacyverklaring van deze partner c.q. derde te raadplegen.

BEVEILIGING GEGEVENS
MeerBusiness Zuid-Holland Zuid respecteert de privacy van iedere geregistreerde en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Registratie van informatie geschiedt via een encrypted verbinding (https). Alle persoonlijke gegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van MeerBusiness Zuid-Holland Zuid. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van MeerBusiness Zuid-Holland Zuid, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. MeerBusiness Zuid-Holland Zuid spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

MeerBusiness Zuid-Holland Zuid is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan MeerBusiness Zuid-Holland Zuid.

INZAGE/CORRECTIE VAN GEGEVENS EN RECHT VAN VERZET
U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door MeerBusiness Zuid-Holland Zuid zijn geregistreerd en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van MeerBusiness Zuid-Holland Zuid via e-mail, telefoon, post en/of SMS. Indien u van een van deze mogelijkheden gebruik wil maken dan kunt u dat schriftelijk doen via:

MeerBusiness Zuid-Holland Zuid
T.a.v. Klantregistratie
Postbus 51
4200 AB  Gorinchem

U kunt ook een e-mail sturen naar: zhz@meerbusiness.nl

WIJZIGING PRIVACY VERKLARING
MeerBusiness Zuid-Holland Zuid behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacy Verklaring op de hoogte bent.


Abonneer op onze nieuwsbrief